Se toma todas las medidas de Covid19 en todos nuestros viajes

PAKET TUR SOZLESMESI

 

Tüketiciye 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması hakkında Kanun ve 14.01.2015 tarihli Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda; Yolculuk öncesi bilgilendirme yapılmış, sözleşme kurulmadan önce broşür verilmiş ve aşağıdaki şartlarla iş bu sözleşme düzenlenmiştir.

 

1) TARAFLAR:

 

Bir tarafta Touren Turquia ( Bu sözleşmede kısaca Touren Turquia

diye anılacaktır.) Diğer tarafta tüketici arasın da yapacağı gezi konusunda iş bu sözleşme

akd olunmuştur.

 

PAKET TUR ARACISI TÜKETİCİ

 

İsim / Unvan: Touren Turquia

Açık Adres: 

Telefon:

E-Mail: [email protected]

 

 

1 )          TARAFLAR:

 

 PAKET TUR DUZENLEYİCİSİ (BUNDAN SONRA DUZENLEYICI OLARAK ANILACAKTIR)

 

- ŞİRKET ÜNVANI: Touren Turquia

- SEYAHAT ACENTASI ÜNVANI: Touren Turquia

- ADRESİ:

- İLETİŞİM BİLGİLERİ:

 

TÜKETİCİ

 

- AD/SOYAD:

- E-MAİL:

- ADRESİ :

- İLETİŞİM BİLGİLERİ:

- KATILIMCILAR :

 

A - Kayıt anında toplam tur hizmet bedelinin en az %35'i, bakiyenin ise en geç satış temsilcisinin belirttiği günde ödenmesi gerekmektedir. Anılan süreler içerisinde belirtilen ödemelerin yapılmaması halinde yapılan rezervasyon iptal edilerek, toplam hizmet bedelinin %35'i cayma tazminatı olarak tüketiciye fatura edilir.Özel ürün ve hizmetlerde bakiyenin,satış esnasında tamamının ödenmesi gerekmektedir.Anılan süreler içerisinde belirtilen ödemelerin yapılmaması halinde yapılan rezervasyon iptal edilerek, toplam hizmet bedelinin %35'i cayma tazminatı olarak tüketiciye fatura edilir.

 

B - Döviz kurunda olağandışı değişiklikler olması,yakıt giderlerinde olağandışı değişiklikler olması,liman,havaalanı vb. gibi yerlerde tahsil edilen vergi,resim,harç ve benzeri yasal yükümlülüklerde meydana gelen değişiklikler olması hallerinde sözleşmede anlaşılan fiyat;MÜŞTERİ'ye hareket tarihinden 20 gün önce bildirilmek sureti ile arttırılabilir.Böyle bir durumda MÜŞTERİ,aradaki fiyat farkını ödeyeceğini aksi halde hizmeti kullanmayacağını kabul,beyan ve taahhüt eder.

 

2 ) PAKET TURUN İSMİ, SÜRESİ VE NİTELİKLERİ:

 

A- TUR İSMİ:

 

3 ) İPTAL VE DEVİR

A - Acente, gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen gezinin başlamasına veya devamına engel teşkil eden; kesin kayıtların gerekli yolcu sayısına ulaşmaması ve/veya olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, sis, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar ile bu ve benzeri tüm mücbir sebeplerden dolayı geziyi iptal edebilir veya erteleyebilir. Bu durumda tüketicinin herhangi bir tazminat hakkı yoktur.

B - Tüketici, hizmetin başlamasına 30 Gün kalaya kadar iptal talep ettiğinde ödediği bedelin iptal tazminatı hariç ( yurtdışı turlarda kişi başı 15 euro , yurtiçi turlarda kişi başı 40 TL ) tamamı kendisine iade edilir. Tüketici, hizmetin başlamasından 30 günden evvel sözleşmeyi iptal etmesi halinde gezi bedelinin tamamını Acenteye ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Tüketici tarafından yapılan tarih değişiklikleri iptal hükmündedir.

C - Promosyonlu/İndirimli ürünlerde tüketici satın almış olduğu ürüne ait iptal-değişiklik hakkına sahip değildir.

D - Özel ürünlerde, hizmetin başlamasına 60 gün kalaya kadar yapılan iptallerde, tüketiciye o ana kadar ödediği ücretinin tamamı iade edilir. Tüketici, gezinin başlamasından 59-31 gün önce sözleşmeyi iptal etmesi halinde gezi bedelinin %50'sini, 30 gün önce sözleşmeyi iptal etmesi halinde gezi bedelinin tamamını Acente'ye ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

E - Tüketici, kendisinin veya birinci derecede akrabalarının tur dönemine denk gelen 10 günlük mutat iştigaline engel rahatsızlıklarını, tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi raporla veya ölüm halinde bunun belgelenmesi koşuluyla, hizmet için ödediği tutar geri alınamayacak ödemeler ( uçak , otel gibi ) düşüldükten sonra kalan tutar kendisine iade edilir. Bu halde rapor ve belgeler hizmetin başlangıcından önce ibraz edilecektir.

F- Tüketicinin başlangıcını kaçırdığı hizmete iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda; Acente, Tüketici adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri, hizmetin başlangıç tarihinden itibaren 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde Tüketiciye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

G- Acente gerekli gördüğü durumlarda Tüketiciye bildirmek kaydıyla ilan ettiği veya kayıt aldığı turları hizmetin başlamasından evvel kısmen veya tamamen iptal edebilir. Aynı sürede veya hizmet sırasında acente hizmet kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini, programda belirtilmiş ve gezilecek yer olarak gösterilmiş yerlerin ziyaret sıralarını değiştirebilir. Tüketici bu değişiklik ve iptalleri haklı nedenlerle kabul etmediği takdirde, rezervasyonunu iptal edip tüketilmeyen hizmet bedellerini iade alma hakkına sahiptir.

 

4 ) İADE 

A - MÜŞTERİ veya ACENTE tarafından iptal edilen hizmetin iadesi 7 ile 14 iş günü içerisinde ödemenin alındığı şartlarda ve ödemenin alındığı para birimi cinsinden yapılır. 

5 ) GENEL HÜKÜMLER

A - Bagaj ve içeriği ile ilgili her türlü sorumluluk sahibine aittir. Tüketici seyahat edeceği aracın ve konaklayacağı tesisin tabi olduğu mevzuat ve teamüllere uymakla mükelleftir.

B - Sağlayıcının kusurundan kaynaklanan bagaj kaybı veya hasarı durumlarında; Tüketicinin sağlayıcıya kayıp veya hasar TUTANAĞI düzenlettirmesi halinde bagajın içinde bulunan eşyaların maddi ve manevi değeri ile sair vasıf ve özellikleri gözetilmeksizin, toplam hizmet bedeli içinde ulaşıma isabet eden kısmının ½'si, kaybolan eşya ve valizin maddi ve manevi tazminatı olarak, Acente tarafından tüketiciye ödenir. Acente, kendisine yazılı olarak kıymetleri ile birlikte deklare edilerek teslim alınmış eşyanın her türlü kaybından, hasarından ve çalınmasından, en çok turun ulaşım bedeli kadar sorumludur.

C - Satın alınan hizmete VİZE İŞLEMLERİ ve HİZMETLERİ dâhil değildir. Katılacakları tura ait ülkelere vizesi olduğunu beyan eden veya vize işlemlerini bizzat takip edeceğini beyan eden müşteri, vize işlemlerinin gerçekleşmesini ileri sürerek sözleşmeyi fes edemez sorumluluk müşteriye aittir.

D - Acente, sözleşme konusu hizmetin başlangıcından sonra ortaya çıkan mücbir sebepler ve Tüketiciden kaynaklanan durumlar ile üçüncü kişilerin şahsi sorumluluklarından kaynaklanan hallerde sorumlu değildir. Sorumluluğu dâhilindeki hallerde, Tüketici aleyhine olan değişiklikleri TÜRSAB Kütahya Çizelgesi hükümleri uyarınca Tüketici bedel veya hizmet iadesi şeklinde tazmin edebileceği gibi aynı zamanda fiyata dâhil olmayan ve hizmet esnasında Tüketiciye verilen ek ve/veya alternatif düzenlemeler ile de telafi yoluna gidebilir. Ek veya ikame hizmetlerin Tüketici tarafından alınıp kullanılmış veya tüketilmiş olması Tüketicinin bedel iadesi ve tazminat haklarını ortadan kaldırır.

E - Tüketici; rehber, tesis, acente, ulaşım aracı yetkilileri ile sigorta şirketinin satın alınan hizmetle ilgili bildirdiği kurallara uyacağını, üçüncü kişilerin can, mal güvenliği ve huzuruna saygı duyacağını aksi takdirde hizmeti haklı nedenle alamayacağını ve hizmeti iade hakkının bulunmadığını kabul eder.

F - Tüketicinin, ifa edilen hizmetin kusurlu olduğundan bahisle alınan hizmeti sonlandırması halinde, Acente yetkilisine ve konakladığı otele sona erme sebeplerini yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde hizmeti alıp kullanmış sayılır.

G - Tüketicinin şikâyetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak Acente'ye bildirmesi iyi niyetli tüketicinin işbirliği yapma ve özenli davranma borcudur.

H - Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu hizmete katılan tüketici(ler), kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri tüketicilerin, bu Sözleşmeyi okuyup imzalaması ile sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Acente'nin sözleşmede imzası bulunan tüketici(ler)ye ödemiş olduğu fazla miktar ya da hizmet bedelinin tahsili için diğer tüketicilere rücu hakkı saklıdır.

I - Yabancı ülke girişlerinde, giriş izni yetkisi o ülkenin pasaport polisine aittir ve herhangi bir geçerli neden göstermeksizin vize olsun olmasın, ülkeye giriş izni vermeyebilir. Acente bu durumdan sorumlu tutulamaz.

J - Paket tur hizmeti satın alındığı takdirde, paket turun eksik veya hiç ifa edilememesi halleri yasa gereğince sigorta ile teminat altına alınmıştır. Teminat kapsamı paket tur bedeliyle sınırlıdır.

K - Tüketici dilerse paket tur hizmeti başlamadan evvel kaza ve hastalık halinde çıkış noktasına dönüş masraflarını, her türlü kazadan doğan zarar ile tedavi masraflarını sigortalatabilir.

L - Acentenin Sözleşmeye Kısmen ya da tamamen uymaması hallerinde ödenecek tazminatın hesaplanmasında TÜRSAB KÜTAHYA ÇİZELGESİ maddeleri uygulanır.

6 ) DİĞER HÜKÜMLER

A - Yurt Dışı gezilerinde en az 6 ay geçerli pasaport olması mecburidir. 10 yıldan eski pasaportlar yurt dışına yapılan seyahatlerde geçerli değildir, ve tur hareket tarihinden önce yenilenmesi gerekmektedir.

B - Touren Turquia, havayolu ile yolcu arasında aracı konumunda olup, 28.09.1955 Lahey Protokolüne tabidir. Uçuş öncesinde saatler değişebilir ve tüm saatlerin hareket tarihlerinden 48 saat önce misafirlerimiz tarafından merkez ofis aranarak yazılı teyit edilmesi gerekmektedir.

C - Uçuş saatlerini ve parkurunu teyit etmeyen misafirlerin iç hat bağlantı uçuş ulaşımlarında yaşanan değişikliklerden Touren Turquia sorumlu değildir.

D - Tur programında belirtilen tur güzergâhı örnek güzergâh olup tur parkurunda değişiklik olabilir.

E - Uçağın ineceği şehir farklılık gösterebilir. Havayolu şirketleri tarafından yapılabilecek saat değişiklikleri ve olabilecek rötarlardan Touren Turquia sorumlu tutulamaz.

F - Touren Turquia, gerekli gördüğü durumlarda, tur güzergâhını içeriği aynı kalmak koşuluyla değiştirme hakkını saklı tutar.

G - Şehir tanıtım turları şehre varış saatine göre bir sonraki gün/günler gerçekleştirilebilir.

H - Touren Turquia , yıldız kategorisi aynı kalmak kaydıyla otel isimlerini değiştirme hakkını saklı tutar.

I - Programlarda belirtilen tüm otel isimler V.B. (ve benzeri) olup yıldız kategorisi ve mesafe olarak örnek teşkil etmek için yazılmıştır. Belirtilen isimli otelde konaklama yapılacağı anlamına gelmez.

J - Paket tura katılacak kişi sayısının yeterli olmaması durumunda 21 gün öncesinden tur iptali tüketiciye bildirilir.

K - Turun iptali durumunda vize ücreti ve sigorta ücretleri iade edilemez.

L - Yol üzerinde alternatif turlar gruptan en az 6 kişinin katılımı olduğu taktirde gerçekleşir. Katılmak istemeyen misafirler mola yerinde bekletilir.

M - Programlarda belirtilen geziler rehberin insiyatifinde herhangi bir nedenden dolayı belirtilen gün/ günler dışında başka bir gün yapılabilir.

N - Yerel otoriteler tarafından gezilmesine, gidilmesine herhangi bir sebeple izin verilmeyen gezi ya da turlar yapılmaz. Alternatif turlar minimum 20 kişilik katılım olduğu takdirde gerçekleştirilebilir, daha az katılım olduğu takdirde rehberin insiyatifinde ve gerekli olur ise fiyatlar değiştirilerek gerçekleştirilebilir. Bu gezi ya da turların yapılamamasından Touren Turquia sorumlu tutulamaz.

O - Müze ve ören yerleri girişleri ücreti fiyatlara dâhil değildir.

P - 3 kişilik odalarda ilave yatak uygulaması olup 3. yatak standart yataktan küçüktür ve / yeya ilave acılan kapanan ek yataktır.

R - Çocuk indirimi sadece 2 yetişkin yanında kalan belirli yaş grubu içerisindeki çocuklar için geçerlidir.

S - Touren Turquia konsoloslukla müşterilerimiz arasında sadece aracı konumda olup vizenin her hangi bir neden ile onaylanmaması, yetişmemesi ve / veya vizede yanlışlıklar oluşması halinde hiçbir sorumluluğu olmayıp yolcunun hiçbir şekilde GeziMod dan tazminat hakkı yoktur.

T - Vizenin gidilecek tura ilk giriş yapılan ülkeden veya en fazla konaklama yapılacak ülkeden alınması gereklidir aksi halde pasaport polislerinin ülkeye giriş yaptırmamasından Touren Turquia kesinlikle sorumlu değildir.

U - Otellerde alınan kahvaltı standardı Continental kahvaltı olup tereyağı reçel kahve veya çaydan ibarettir. Grup kahvaltıları otellerde ayrı salonlarda alınıp münferit yolcu kahvaltılarından farklıdır.

V - Vize başvurusu için en az 6 ay geçerli pasaport ve acentelerimizden temin edebileceğiniz vize için gerekli evraklar listesinde belirtilen belgeler eksiksiz tur hareket tarihinden minimum 1 ay önce yazılı onay ile acentaya teslimi gerekmektedir.

 

ÖNEMLİ UYARI: 

Ayrıca; internet sitemizden paket tur satın alan her müşteri, tarafımızdan düzenlenmiş olan yukarıdaki gezi sözleşmemizin tüm maddelerini başka bir ihbara gerek kalmadan okumuş ve kabul etmiş sayılır

 

 

SÖZLEŞMEYİ OKUDUM.

BİR SURETİNİ TESLİM ALDIM.

 

TÜKETİCİ VE/VEYA KATILIMCI ADINA

 

İsim Soyadı:

Adres:

Telefon :

E-mail:

İmza:

 

 

BELGEYİ TANZİM ve İMZA EDEN SEYAHAT ACENTESİ YETKİLİSİ

 

Adres: 

Telefon: 

E-mail: [email protected]